မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကောင်စစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

  • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး ကျသင့်ငွေနှုန်း - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅
  • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀
    (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်အသစ် ၂၅ဒေါ်လာ+ ဒဏ်ကြေး ရ၅ဒေါ်လာ)

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် -

(က) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် (မူရင်း) နှင့် ယင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် မိတ္တူ၊
(ခ) နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့် ဝင်ငွေခွန်ပြေစာမိတ္တူ
(ဂ) ၂ လက်မပတ်လည် နောက်ခံအဖြူဖြင့် ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ
(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ တို့ကို တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(င) သက်တမ်းရှိ ဗီဇာ/ Permanent Resident Cardအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာတင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ(၁)စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း

(က) မွေးဖွားသည့်နေ့မှ ၁ နှစ်အတွင်း တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
(ခ) ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် အကျုံးဝင်မှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ပြီး ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ မိဘမှ ဝင်ငွေခွန် ကျေပွန်ရပါမည်။
(ဂ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက်ထပ် စာချုပ်မိတ္တူ၊ ကလေး၏ မွေးစာရင်းမိတ္တူ၊ မိဘ၏ ဝင်ငွေ ခွန်ပြေစာမိတ္တူ၊ ကလေးသည် မည်သည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ခံယူထားခြင်း မရှိကြောင်းခံဝန်ချက်နှင့် ကလေးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ရန် မိဘ ၂ ဦးလုံးမှ သဘောတူကြောင်း စာတို့အား (၄)စုံပြုလုပ်၍ တင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။
(ဃ) မိဘ၂ပါးသည် Permanent Resident Card ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာတင်သည့် အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ(၁)စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိခင်/ဖခင်တစ်ဦးတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း

(က) မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင်/ ဖခင်တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိခင်/ ဖခင်တစ်ဦးတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ကိုလျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
(ခ) ဖခင်မှ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက မိခင်မှ နိုင်ငံခြားသားမှီခို အပြန်လေယာဉ် စရိတ် အဖြစ် အာမခံစပေါ်ငွေပေးသွင်း၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းပြီး ဖြစ်ပါ က ပေးသွင်းပြီး မိတ္တူနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
(ဂ) ဖခင်ဖြစ်သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လျှင် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကျေပွန်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။
(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ၊ ကလေး၏မွေးစာရင်းမိတ္တူ၊ မိဘ၏ ဝင်ငွေခွန် ပြေစာမိတ္တူ၊ ကလေးသည် မည်သည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ခံယူထားခြင်းမရှိကြောင်း ခံဝန်ချက်နှင့် ကလေး အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရန် မိဘ ၂ ဦးလုံးမှ သဘောတူကြောင်း စာတို့အား (၄)စုံပြုလုပ်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရပါ မည်။
(င) မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးဦးသည် Permanent Resident Card ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ တင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ (၁) စောင်အား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသွား၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

(က) ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် နို်င်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (၄)စုံ၊ ရဲစခန်းသို့ ပျောက်ဆုံးကြောင်း တိုင်ကြားထားသော ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ (Police Report) မူရင်း အပါအဝင်(၄)စုံ၊ ဖြည့်စွက်ပြီး ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၄)စုံ၊ အခွန်ထမ်းဆောင်ပြီး ဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ မိတ္တူ(၄)စုံ၊ အခွန်မထမ်းဆောင်ရသေးပါက ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်၍လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသားဖြစ်ပါက အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြ၍ လည်းကောင်း၊ မှီခိုသူဖြစ်ပါက မှီခိုသူ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြ၍ လည်းကောင်း တင်ပြ လျှောက်ထား ရပါမည်။
(ခ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးဒဏ်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရ၅ နှင့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ် တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျသင့်ပါမည်။

ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အခွန်ထမ်းဆောင်သူများ သိရှိစေရန်

  • ၁၉-၈-၂၀၁၁ မတိုင်မီ ကာလအတွက် မူလနှုန်းထား ၁၀% ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
  • ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ၁၅၇/၂၀၁၁ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ၁၉-၈-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ အထိ ၂% ဖြင့် ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
  • ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကြိုတင်ပေးဆောင်ပြီး သူများ၏ အခွန်ပြန်အမ်းရန်ကိစ္စသည် ဥပဒေ နောက်ကြောင်းပြန် သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပါသဖြင့် အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
  • ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ယင်းနောက်ပိုင်း ကာလများအတွက် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရာတွင် ရေးသွင်းရမည့် ပုံစံ

Currency Exchange Rate