မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း

(က) မွေးဖွားသည့်နေ့မှ ၁ နှစ်အတွင်း တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
(ခ) ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် အကျုံးဝင်မှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ပြီး ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ မိဘမှ ဝင်ငွေခွန် ကျေပွန်ရပါမည်။
(ဂ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက်ထပ် စာချုပ်မိတ္တူ၊ ကလေး၏ မွေးစာရင်းမိတ္တူ၊ မိဘ၏ ဝင်ငွေ ခွန်ပြေစာမိတ္တူ၊ ကလေးသည် မည်သည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ခံယူထားခြင်း မရှိကြောင်းခံဝန်ချက်နှင့် ကလေးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ရန် မိဘ ၂ ဦးလုံးမှ သဘောတူကြောင်း စာတို့အား (၄)စုံပြုလုပ်၍ တင်ပြ လျှောက်ထားရပါမည်။
(ဃ) မိဘ၂ပါးသည် Permanent Resident Card ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာတင်သည့် အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ(၁)စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိခင်/ဖခင်တစ်ဦးတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း

(က) မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင်/ ဖခင်တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိခင်/ ဖခင်တစ်ဦးတို့မှ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ကိုလျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
(ခ) ဖခင်မှ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက မိခင်မှ နိုင်ငံခြားသားမှီခို အပြန်လေယာဉ် စရိတ် အဖြစ် အာမခံစပေါ်ငွေပေးသွင်း၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းပြီး ဖြစ်ပါ က ပေးသွင်းပြီး မိတ္တူနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
(ဂ) ဖခင်ဖြစ်သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လျှင် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကျေပွန်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။
(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ၊ ကလေး၏မွေးစာရင်းမိတ္တူ၊ မိဘ၏ ဝင်ငွေခွန် ပြေစာမိတ္တူ၊ ကလေးသည် မည်သည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ခံယူထားခြင်းမရှိကြောင်း ခံဝန်ချက်နှင့် ကလေး အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရန် မိဘ ၂ ဦးလုံးမှ သဘောတူကြောင်း စာတို့အား (၄)စုံပြုလုပ်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရပါ မည်။
(င) မိခင်/ဖခင်တစ်ဦးဦးသည် Permanent Resident Card ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ပါက ယင်းကဒ်မူရင်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ တင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ (၁) စောင်အား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

 

Currency Exchange Rate