နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်း

  • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး ကျသင့်ငွေနှုန်း - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် -

(က) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် (မူရင်း) နှင့် ယင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် မိတ္တူ၊
(ခ) နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့် ဝင်ငွေခွန်ပြေစာမိတ္တူ
(ဂ) ၂ လက်မပတ်လည် နောက်ခံအဖြူဖြင့် ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ
(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ တို့ကို တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(င) သက်တမ်းရှိ ဗီဇာ/ Permanent Resident Cardအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာတင်သည့်အခါ တင်ပြ၍ မိတ္တူ(၁)စောင်အား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရာတွင် ရေးသွင်းရမည့် ပုံစံ

Currency Exchange Rate