ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

• ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုး က်သင့္ေငြႏွုန္း - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅
• ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီး - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀
(နိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အသစ္ ၂၅ေဒၚလာ+ ဒဏ္ေၾကး ၇၅ေဒၚလာ) 

ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ -

(က) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ (မူရင္း) ႏွင့္ ယင္းနိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ မိတၱဴ၊
(ခ) ေနာက္ဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဝင္ေငြခြန္ေျပစာမိတၱဴ
(ဂ) ၂ လက္မပတ္လည္ ေနာက္ခံအျဖဴျဖင့္ ေရာင္စုံ ဓာတ္ပုံ (၂)ပုံ
(ဃ) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္လႊာ တို႔ကို တင္ျပေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(င) သက္တမ္းရွိ ဗီဇာ/ Permanent Resident Cardအား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုး ေလၽွာက္လႊာတင္သည့္အခါ တင္ျပ၍ မိတၱဴ(၁)ေစာင္အား ပူးတြဲ တင္ျပရပါမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအတြက္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

(က) ေမြးဖြားသည့္ေန႔မွ ၁ ႏွစ္အတြင္း တင္ျပေလၽွာက္ထားရပါမည္။
(ခ) ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မွု ရွိ-မရွိ စိစစ္ၿပီး ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ မိဘမွ ဝင္ေငြခြန္ ေက်ပြန္ရပါမည္။
(ဂ) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေလၽွာက္လႊာအား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက္ထပ္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴ၊ ကေလး၏ ေမြးစာရင္းမိတၱဴ၊ မိဘ၏ ဝင္ေငြ ခြန္ေျပစာမိတၱဴ၊ ကေလးသည္ မည္သည့္နိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ခံယူထားျခင္း မရွိေၾကာင္းခံဝန္ခ်က္ႏွင့္ ကေလးအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ ရန္ မိဘ ၂ ဦးလုံးမွ သေဘာတူေၾကာင္း စာတို႔အား (၄)စုံျပဳလုပ္၍ တင္ၿပ ေလၽွာက္ထားရပါမည္။
(ဃ) မိဘ၂ပါးသည္ Permanent Resident Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ပါက ယင္းကဒ္မူရင္းမ်ားအား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္လႊာတင္သည့္ အခါ တင္ျပ၍ မိတၱဴ(၁)ေစာင္အား ပူးတြဲ တင္ျပရပါမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသား မိခင္/ဖခင္တစ္ဦးႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားမိခင္/ဖခင္တစ္ဦးတို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအတြက္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္အသစ္ ေလၽွာက္ထားျခင္း

(က) ျမန္မာနိုင္ငံသား မိခင္/ ဖခင္တစ္ဦးႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားမိခင္/ ဖခင္တစ္ဦးတို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ကိုေလၽွာက္ထား နိုင္ပါသည္။
(ခ) ဖခင္မွ နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက မိခင္မွ နိုင္ငံျခားသားမွီခို အျပန္ေလယာဥ္ စရိတ္ အျဖစ္ အာမခံစေပၚေငြေပးသြင္း၍ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ပါ က ေပးသြင္းၿပီး မိတၱဴႏွင့္အတူ တင္ျပေလၽွာက္ထားရပါမည္။
(ဂ) ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္လၽွင္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ ဝင္ေငြခြန္ ေက်ပြန္ၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။
(ဃ) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေလၽွာက္လႊာအား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္၍ မိဘ ၂ ပါး၏ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ၊ ကေလး၏ေမြးစာရင္းမိတၱဴ၊ မိဘ၏ ဝင္ေငြခြန္ ေျပစာမိတၱဴ၊ ကေလးသည္ မည္သည့္နိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ခံယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ခံဝန္ခ်က္ႏွင့္ ကေလး အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ မိဘ ၂ ဦးလုံးမွ သေဘာတူေၾကာင္း စာတို႔အား (၄)စုံျပဳလုပ္၍ တင္ျပေလၽွာက္ထားရပါ မည္။
(င) မိခင္/ဖခင္တစ္ဦးဦးသည္ Permanent Resident Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ပါက ယင္းကဒ္မူရင္းမ်ားအား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္လႊာ တင္သည့္အခါ တင္ျပ၍ မိတၱဴ (၁) ေစာင္အား ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။

နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆုံးသြား၍ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ေလၽွာက္ထားျခင္း

(က) ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ နို္င္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ (၄)စုံ၊ ရဲစခန္းသို႔ ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း တိုင္ၾကားထားေသာ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ (Police Report) မူရင္း အပါအဝင္(၄)စုံ၊ ျဖည့္စြက္ၿပီး ကိုယ္ေရးရာဇဝင္(၄)စုံ၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ပါက ဝင္ေငြခြန္ေျပစာ မိတၱဴ(၄)စုံ၊ အခြန္မထမ္းေဆာင္ရေသးပါက ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္၍လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပ၍ လည္းေကာင္း၊ မွီခိုသူျဖစ္ပါက မွီခိုသူ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပ၍ လည္းေကာင္း တင္ၿပ ေလၽွာက္ထား ရပါမည္။
(ခ) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံးဒဏ္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ ႏွင့္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္အသစ္ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ က်သင့္ပါမည္။

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား သိရွိေစရန္

• ၁၉-၈-၂၀၁၁ မတိုင္မီ ကာလအတြက္ မူလႏွုန္းထား ၁၀% ေပးေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
• ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၏ ၁၅၇/၂၀၁၁ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ၁၉-၈-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ အထိ ၂% ျဖင့္ ေပးေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
• ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ ဝင္ေငြခြန္ ႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ၿပီး သူမ်ား၏ အခြန္ျပန္အမ္းရန္ကိစၥသည္ ဥပေဒ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္မွု မရွိနိုင္ပါသျဖင့္ အက်ဳံးမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

ၿမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာ္ကထားရာတြင္ ေရးသြင္းရမည့္ ပံုစံ

 

Embassy of the Republic of Union of the Myanmar, Cairo

Address: 24 Mohamed Mazhar Street, Zamalek, Cairo
Hot Line (24/7): (+20) 101 3100 821
Phone:  02-2736 2644, 02-2736 3123
Fax: 02-2735 7712
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.mecairo.org